Deliberate Practice

Deliberate Practice (DP) er en målrettet og systematisk praksis, som har til formål at udvikle terapeutens kliniske færdigheder. DP arbejder i krydsfeltet af psykoterapi som et håndværk kendetegnet ved specifikke færdigheder og med et samtidigt øje på terapeutens egne reaktioner m.h.t. følelser, angst, tanker og adfærd. 

Hvor det er en helt central del af en ISTDP uddannelse at kunne aflæse og forstå klientens psykodiagnostik, så har DP eksplicit fokus på terapeuten.

I DP fokuseres på konkrete færdigheder fremfor viden, i vid udstrækning færdigheder som er generelle for alle terapiformer, som f.eks.;

  • at etablere en fællesforståelse for den terapeutiske opgave
  • at skabe en terapeutisk alliance
  • at reparere alliancebrud
  • at opretholde en empatisk tilgang til klienten

DP består af en række grundlæggende og gennemgående elementer; 

Supervisionen tager udgangspunkt i konkrete situationer, allerhelst som man kan se på en video-optagelse af det terapeutiske arbejde.

Herudfra indkredses (sammen med supervisor) konkrete færdigheder, mål og interventioner, og interventionerne afprøves og tilpasses med samtidigt fokus på egne indre reaktioner. Der sluttes af med at formulere et hjemmearbejde.

Generelt for den konkrete DP praksis gælder således to ting; den specifikke og til supervisanden tilpassede opgave og gentagelsen i at øve sig. Her trækker DP på erfaringer fra andre faglige felter, fx sport og musik, hvor det jo er helt basalt, at coachen indkredser et specifikt læringsmål som der så fokuseres på at arbejde med som en her og nu øvelse.

Herved skabes ikke bare en kognitiv forståelse for hvad der skal gøres, men det kommer så at sige ind på rygraden, som en del af den procedurale hukommelse. Det store fokus på gentagelsen i øvelser går igen på både precore og den 3-årige uddannelse, hvor Jon Frederickson, som er uddannet klassisk musiker, har været meget bevidst om disse principper- dertil kommer så DP’s fokus på den individuelle supervisands specifikke situation og behov.

DP kan bruges indenfor alle terapeutiske retninger. Der kan sættes fokus på generelle terapeut-færdigheder, på mere metode specifikke (her ISTDP-specifikke) færdigheder og på at højne terapeutens egne tærskler, - ofte vil processen være en kombination af alle 3. Er du interesseret i at følge med i emnet, så kan du tilmelde dig facebookgruppen Deliberate Practice for psykologer.

Det er forskelligt, hvordan vi bruger Deliberate Practice i vores supervision.

bubble